STANOVY

Podle §33 odst. 11 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, je Občanské sdružení Bradava zaregistrováno u shora uvedeného správce daně s účinností od 28/5 2003.
Registrace sdružení u Ministerstva vnitra – úsek sdružování, se sídlem U Obecního domu 3, 112 20 Praha 1 proběhla dne 16/4 2003 pod č.j. vs/1-1/53649/03-r.

STANOVY SDRUŽENÍ

Čl. 1
Název a statutární zástupce občanského sdružení


Občanské sdružení s názvem Bradava (dále jen sdružení) , je dobrovolným sdružením založeným v souladu s §2 odst. 1 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů v platném znění. Statutárním zástupcem sdružení je předseda řádně zvolený valnou hromadou a to jako oprávněná osoba jednat jménem sdružení.


Čl. 2
Sídlo a územní působnost sdružení


Sídlo sdružení je na adrese: Starý Plzenec, Luční 1771, 332 02 Územní působnost sdružení: nachází se v mikroregionu Radyně a části toku řeky Úslavy (dříve Bradava).
Rozkládá se v bývalém okrese Plzeň-jih a Plzeň-město, a to na katastrálních územích: Starý Plzenec, Losiná, Tymákov, Šťáhlavy, Šťáhlavice, Koterov, Slovany, Lobzy, Černice, a dále na územích obcí, ve kterých mají působnost příslušné obecní úřady, jako prvoinstanční orgány ochrany přírody, do kterých spadají výše uvedená katastrální území.

Čl. 3
Cíl činnosti sdružení


Cílem a hlavním posláním naší činnosti je ochrana přírody a krajiny v oblasti mikroregionu Radyně a řeky Úslavy. Činnost sdružení Bradava je zaměřena i jako osvěta ochrany životního prostředí mezi dětmi a mládeží daného regionu. Mimo jiné pořádáním odborných školení a seminářů s ekologickou tematikou, výchovnou publikační činností a dále účastí ve správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Činnost sdružení je zaměřena na vytváření a ochranu zdravých životních podmínek, ekologicky stabilního krajinného rázu s významnými přírodovědnými a estetickými hodnotami. Občanské sdružení Bradava není založeno za účelem podnikání.


Čl. 4
Členství v občanském sdružení


Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba, který souhlasí se stanovami sdružení a je starší 18-ti let. O přijetí za člena sdružení rozhoduje valná hromada sdružení na základě písemného doporučení alespoň dvou stávajících členů sdružení. Dokladem o členství je platný členský průkaz podepsaný statutárním zástupcem sdružení.
Členství v občanském sdružení zaniká:

a) vystoupením na vlastní žádost na základě písemného oznámení statutárnímu zástupci sdružení

b) vyloučením pro neplnění povinností plynoucích ze stanov a to rozhodnutím valné hromady sdružení

c) úmrtím člena


Čl. 5
Práva a povinnosti členů


Člen má tato práva:

a) zúčastňovat se jednání a rozhodování na valné hromadě

b) volit a být volen do všech orgánů sdružení

c) obracet se na orgány sdružení se svými podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi

Člen má tyto povinnosti:

Dodržovat stanovy občanského sdružení.


Čl. 6
Orgány sdružení


Orgány sdružení jsou:

a) valná hromada

b) revizor účtů


Čl. 7

Revizor účtů

Revizor účtů je revizním a kontrolním orgánem občanského sdružení. Kontroluje hospodaření sdružení a podává o tom zprávu valné hromadě. Revizor účtů má právo požadovat od statutárního zástupce sdružení svolání mimořádníé valné hromady.


Čl. 8
Valná hromada


Nejvyšším orgánem sdružení je valná hromada, které přísluší zejména:

a) schvalovat stanovy sdružení a rozhodovat o jejich změnách a doplňcích

b) volit a odvolávat statutárního zástupce sdružení

c) volit a odvolávat revitora účtů

d) schvalovat roční zprávu o hospodaření

e) schvalovat návrh rozpočtu

f) rozhodovat o přijetí a vyloučení členů

Rozhodování na valné hromadě:

Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina stávajících členů sdružení. Usnesení valné hromady je platné, hlasuje-li pro něj prostá většina přítomných. Z jednání valné hromady se pořizuje zápis.

Svolání valné hromady:

Valnou hromadu svolává nejméně jednou do roka statutární zástupce.


Čl. 9
Zásady hospodaření


Sdružení hospodaří s finančními prostředky získanými pouze z přijatých členských příspěvků a darů. Členské příspěvky jsou dobrovolné. Při svém hospodaření se sdružení řídí obecně platnými právními předpisy a zákony.


Čl. 10
Závěrečná ustanovení


Tyto stanovy byly napsány a schváleny přípravným výborem ve Starém Plzenci dne 1. 2. 2003.

rok 2016

Dne 16.4. jsme se zúčastnili celorepublikové úklidové akce. Ráno jsem vyzvedl pytle a rukavice u městského úřadu...více

rok 2015

Po 9letech se začala dokončovat kanalizace v Luční ulici. V roce 2007 byla dokončena první etapa...více

rok 2014

Časně zrána dne 9. dubna 2014 jsme se vydali do Hvožďan. Zde jsme asistovali u výlovu Podtisovského rybníku...více

rok 2013

Po pěti letech papírování, dohadování na úřadech, práce na stavbě a boje s vodním živlem je konečně Plivátko hotovo. Po dokončení v květnu přišla velká voda a vzala si ...více

rok 2012

Přes léto a podzim se náš rybník schoval pod lesem z rákosí. Prakticky celá plocha se pokryla souvislým porostem. Překvapilo mne za jak krátkou dobu se to stalo...více

rok 2011

Po dlouhé době jsme dělali kvůli nemocem dětí olympiádu až začátkem října. Počasí k nám bylo, ale mimořádně milostivé...více

rok 2010

Na konci července jsme se opět vydali na pěší pochod. Za cíl jsme si dali projít školní cestou dědy Pepíka z Kladrubců do Kasejovic...více

rok 2009

Dne 3.10. 2009 jsme se setkali opět všichni v Dobřívě se současnými i bývalými členy Záchranné stanice živočichů v Rokycanech jsme strávili hravé podzimní odpoledne...více

rok 2008

15.října můžeme prohlásit, že se nám veškeré stromy zdárně ujaly a rostou do krásy. Je pravda, že musely odolat několika nájezdům...více

rok 2007

V první polovině letošního roku se mi podařilo obstarat základnu, která může sloužit našim mladším členům jako opěrný bod...více

rok 2006

Zkušenost se skoro zapáleným Plzencem, jak to nazval soused Petr Brabec mne neodradila od dalších aktivit...více

rok 2005

Během procházek po okolí Plzence jsem objevil toto krásné místo. Umístěné v  lukách s nádherným výhledem na panorama našeho města je tato stará vrba...více

rok 2004

Netrvalo to ani rok a vše dopadlo dobře. Podařilo se nám naplnit cíl, který jsme si předsevzali a po dohodě...více

rok 2003

Naše Občanské sdružení vzniklo 16.4 tohoto roku. Je vždy těžké rozhodnout s čím se začne a co bychom chtěli dělat. Jedno je pro nás jednoduší... více